Zaznacz stronę

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), zwanym dalej RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w Zarządzie Dróg Miejskich i Zieleni, zwanego dalej ZDMiZ.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Pan Dariusz Poślad – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Zieleni z siedzibą w Oławie pod adresem: ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, tel.: 71 313 94 45, adres e-mail: biuro@zdmiz.olawa.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Łukasz Ceglarek – Soluch, ul. 3 Maja 30, 55-200, numer telefonu: 71 313 94 45, adres e-mail: iodo@zdmiz.olawa.pl
 3. ZDMiZ przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • złożenia wniosku (podania), w związku z wydaniem decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi lub wniosku, w celu podjęcia przez ZDMiZ działań zmierzających do jego realizacji. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • realizacji zawartej z ZDMiZ umowy,
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZDMiZ, w związku z prowadzeniem działalności jako jednostki organizacyjnej i realizacji zawartych umów,
  • dochodzenia należności w ramach realizacji zadań ZDMiZ,
  • wewnętrznych celów administracyjnych ZDMiZ, w tym w celach statystycznych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tylko gdy wynika to z przepisów prawa, na przykład: zasięgnięcie opinii innego organu, przekazanie wniosku do organu, który jest właściwy do rozpatrzenia sprawy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt. 3.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych i nie będą również profilowane.
 7. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu o którym mowa w pkt. 3 ppkt.1) podanie danych osobowych dotyczących oznaczenia strony jest obowiązkowe, podanie danych dotyczących numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy.
 8. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z ZDMiZ (pkt. 3 ppkt 2), podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.
 9. Każda zainteresowana osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ZDMiZ ma prawo do : dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZDMiZ danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Skip to content