Zaznacz stronę

 

Deklaracja Dostępności

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznegoRaport o stanie dost. 

 

Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie – www.zdmiz.olawa.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu nielicznych niezgodności lub wyłączeń.

UŁATWIENIA:

  • podwyższony kontrast ( czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość aktywowania odwrotnego kontrastu
  • możliwość aktywowania skali szarości
  • możliwość podkreślenia wszystkich załączników znajdujących się na aktywnej stronie
  • możliwość przystosowania czcionki do czytania
  • możliwość przywrócenia strony do ustawień wyjściowych

Data sporządzenia: 17.12.2020r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 71 313 94 45 lub poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@zdmiz.olawa.pl. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Budynek przy ul. 3 Maja 30 w Oławie, w którym znajduję się Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni jest budynkiem dwu-piętrowym. Wejście do budynku nie jest zadaszone. Przed wejściem do budynku istnieje próg.

Placówka znajduje się na I piętrze do której prowadzą schody.

W budynku nie ma windy jak również schodołazu. Nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia pełnego komfortu osobom z niepełnosprawnościami, mającymi problemy w poruszaniu się i tym samym trudności z wejściem na do siedziby ZDMiZ (I p.), pracownik Zarządu Dróg Miejskich i Zieleni zejdzie na parter budynku i udzieli pomocy w załatwieniu spraw. Kontakt poprzez sekretariat ZDMiZ tel.:  71 313 94 45, e-mail: biuro@zdmiz.olawa.pl.

 

 

Skip to content